Blue Flower

Nu har Gävle-Dala e-sportförening haft vår första evenemang. Det blev en otroligt rolig och spännande Super Smash Brothers WiiU turnering, det var intensivt från början till start. Detta är bara första av många evenemang! Glöm inte att gå med i Gävle-Dala e-sportförening. ansökan gör du här

Styrelsens sammansättning i GävleDala E-sportförening

Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Föreningens styrelse består av:

Ordförande:
Andreas Jonsson - Gävle
andreas[A]gdesport.se

Kassör:
Jimmy Staff - Gävle
jimmy[A]gdesport.se

Sekreterare:
Daniel Hessner - Gävle
Daniel.Hessner[A]gmail.com

Ledamöte:
Alexander Forsberg - Gävle
phonealex[A]hotmail.com

Revisor:
Andreas Holst - Gävle
Andreas_holst_89[A]hotmail.com 

Styrelsen väljs av årsmötet.

 

Vill du bli en del av GävleDala esport och vill vara med att hjälpa till för att främja all form av spelande i Gävle? Några av våra inriktningar är: rollspel, warhammer 40k, Magic the gathering(där en av våra medlemmar kom 5:e plats i SM 2015!), Hearthstone, League of legends m.m.. Vi har många roller inom GDesport, allt från turneringsadministratörer till projektsamordnare. Bli medlem och skicka sedan ett mail till oss där du inkluderar en kort beskrivning av dig själv och varför just du vill engagera dig i Gdesport!

 

Här hittar du våra Årsmötesprotokoll 
2015
2016
2017

§1 Föreningens namn Föreningens namn är GävleDala E-sport Förening nedan kallad GEF

§2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Gävle.

§3 Föreningsform Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte Föreningens syfte är att främst främja e-sporten och spelande av olika former av spel.

GEF är en drogfri förening vilket innebär att dess medlemmar ej tillåts närvara vid möten och aktiviteter under påverkan av alkohol eller andra droger. Vid överträdelse av denna regel riskerar berörd medlem avstängning, alternativt uteslutning.

§5 Oberoende Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en förnyad anmälan till föreningen. Årsmötet kan besluta att införa medlemsavgift.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. Årsmötet kan besluta att införa medlemsavgift.

§8 Styrelsen Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Förslag till styrelsemedlem skall meddelas minst 1 månad innan årsmötet till valberedningen. Valbar är medlemmar i föreningen

§9 Revisorer För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen som ej innehar post i styrelsen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar ha meddelats senast två veckor innan mötets datum.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande
2) mötets behöriga utlysande
3) val av mötesordförande
4) val av mötessekreterare
5) val av två justerare
6) styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
7) ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
8) revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
9) beslutande om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret XXXX
10) verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
11) budget för kommande verksamhetsår
12) fastställande av medlemsavgift
13) val av styrelse för verksamhetsåret XXXX
a) ordförande
b) kassör
c) sekreterare
14) val av revisor(-er) för verksamhetsåret XXXX
14) val av valberedare för verksamhetsåret XXXX
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extrainsatt årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till ett extrainsatt årsmöte. Vid giltigt krav på extrainsatt årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas senast två veckor innan möttes datum. På ett extrainsatt årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmatecknare
Ordförande och kassör agerar var för sig firmatecknare för föreningen. Om särskilda skäl föreligger kan någon annan utses till firmatecknare.

§14 Rösträtt
Rösträtt har den person som är medlem i föreningen när de är närvarande vid medlems- eller årsmöte. En röst kan aldrig överlåtas till någon annan. På styrelsemöten har endast medlemmar av styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§17 Upplösning Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

GävleDala esport förening är en drogfri samt normkritisk förening som vill skapa en mötesplats ”Spelens Hus” där alla kan mötas med samma intresse oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, etnicitet eller funktionsnedsättning.

GävleDala Esport är Gävles största spelförening som är ansluten till Sverok. Vi började med att arrangera LAN(sedan 2013). 2015 beslutades även att föreningen skulle skapa ett ”Spelens Hus” i Gävle så att dagens nördar kan träffas regelbundet i egna lokaler. Escapism(lanet) skapades som ett tillhåll för dagens Nördar. Genom att skapa Spelens Hus i Gävle har vi en naturlig samlingsplats under hela året. Lanet som heter Escapism - Temple of geeks är ett datalan med festivalstämning. Vi skapar en unik möjlighet för Gävleborgs nördar att träffas och skapa kontakter. Namnet Escapism grundar sig från Escape - “att fly”, vi skapade därav en “tillflyktsort” där gamers and geeks kan träffas under ett och samma tak och bara gå in i sin värld, en värld av spel, gemenskap och nördighet i sin högsta grad. 2013 markerar en ny vändning kring livet som nörd, i folkmun förknippat med en mesig kille i glasögon som inte vågar stå upp för sig själv och gärna gömmer sig i ett hörn. Men de senaste åren har myntet vänt sida. Nörden eller Geeks som de kallas har blivit socialt accepterad och man hymlar inte längre med att man är ett geek eller att man älskar att nörda ner sig i sitt eller sina intressen. Och spelnörden är numera socialt accepterad och fler än någonsin har en nörd i sig och hymlar inte med det. Idag jobbar vi aktivt för att rekrytera nya medlemmar samt för att skapa ett ”spelens hus” så att dagens nördar kan träffas regelbundet i egna lokaler.

Ansök att bli medlem idag!